KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Karşıyaka Renal Sağlık Hizmetleri ve  Tic. Ltd.Şti.  (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

Veri Sorumlusu

Karşıyaka Renal Sağlık Hizmetleri ve Tic. Ltd.Şti.  olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir? 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, finansal bilgiler, hukuki işlem, özel nitelikli kişisel veri, çalışan verisi,görsel ve işitsel veri, eğitim verisi, işlem güvenliği veri kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir. 

Verisi İşlenen Kişi Grupları:
Hemodiyaliz tedavisi uygulanması için merkezimize başvuran, tedavi programına alınan, tedavisi haftada 1-4 seans üzerinden sürdürülen hastalar, Yurt dışında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya olmayan, hemodiyaliz tedavisi uygulanması için merkezimize başvuran, tedavi programına alınan, tedavisi haftada 1-4 seans üzerinden sürdürülen hastalar, Merkezimizde Hekim (İş Yeri Hekimi), Uzman Hekim, Hemşire, ATT, Diyaliz Teknikeri, Muhasebe, Şoför, Teknisyen, Hizmetli Personel unvanları ile çalışan görevliler,     Merkezimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş, C.V. bırakmış yada iş başvuru formu doldurmuş olan gerçek kişilerden elde edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir. Bu verilerin hemen tamamı Kanunun Madde 5/2 ve Madde 6/3 fıkralarında yer alan hükümler doğrultusunda, sır saklama yükümlülüğü olan sağlık tesisimiz için açık rıza gerektirmeyen kişisel verilerden oluşmaktadır. Yine de gerek çalışanlar, iş başvurusu yapanlar, hastalar ve verisi yurt dışına aktarılan hastalardan açık rıza alınmaktadır.

 

Kişi Gruplarında İşlenen Veriler:
Çalışanlar; Kimlik Bilgisi (Nüfus Cüzdanı bilgileri), Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Hekim, Uzman Hekimlik Diplomaları, Diyaliz Hekimi Sertifikaları, Hemşirelik, Acil Tıbbi Teknisyen, Diyaliz Teknikeri Diplomaları ve Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikaları, Diğer Üniversite, Yüksek Okul, Lise Diplomaları, Aşçı, Hasta Bakım), İletişim Bilgisi(Telefon, adres, mail adresleri), Sürücü Yeterlilik Belgeleri (Ehliyet), Banka hesap İBAN No verileri işlenmektedir.
Çalışan Adayları; C.V. ve İş Başvuru Formunda yer alan bilgiler işlenmektedir.
Diyaliz Hastaları; Kimlik Bilgisi (  Nüfus Cüzdanı bilgileri), Hemodiyaliz uygulaması için zorunlu olan Diyaliz Raporu, İletişim Bilgileri (Hasta iletişimini sağlamak ve hasta naklini gerçekleştirmek için gerekli olan telefon, adres bilgileri, hasta yakını telefon ve adresleri), Tıbbi Dokümanlar ( Merkezimiz dışında oluşan, teşhis ve tedavi sürecimiz için gerekli olan tıbbi bilgiler; epikriz, hastanelerde yapılan tetkik, ameliyat, yatış bilgileri, e-nabız bilgileri verileri işlenmektedir. Ayrıca Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması yapılmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi   ; Diyaliz merkezi bahçesinde ve bina içinde bulunan güvenlik kameraları ile alınan görüntü kayıtları işlenmektedir.
Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgisi    ; Merkezimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler işlenmektedir.
Merkezimizce işlenen kişisel verilerin bir kısmı, Özel nitelikli kişisel veri kapsamına giren sağlık verilerinden oluşmaktadır, Özel Nitelikli Kişisel Veri işleme şartlarına haiz, sır saklama yükümlülüğü bulunan bir meslek kuruluşuyuz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?  

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında şirketimizden önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, hukuki işlerinin takibi ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi, belge saklama ve arşiv yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;  faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi;  sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ve “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir. 

Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacaktır?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması.
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 • Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir
Merkezimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Merkezimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Alımı Sözleşmesinden doğan sorumlulukları kapsamında SGK-MEDULA ya veri aktarımı, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Hemodiyaliz Merkezi olarak, Bakanlığa karşı sorumluluklarımız kapsamında Sağlık Bakanlığı Merkezi Sağlık Veri Sistemlerine veri aktarımı, SGK MEDULA programına erişim için kullanımı zorunlu olan yazılım tedarikçisi firma (Sağlık Bakanlığının Aktif DYBS listesinde yer alan yazılım firmasıdır) üzerinden MEDULA ya gönderilen kişisel veri aktarımı, SGK ve Sağlık Bakanlığına karşı sorumluluklarımız kapsamında, Hasta tanı ve tedavi süreçlerinde zorunlu olan tetkiklerin veri aktarımı, SGK ve Sağlık Bakanlığına karşı sorumluluklarımız kapsamında veri aktarımı.

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?  

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

— E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

— Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları. 

— Tarafınızca form/belge/senet doldurulması veya düzenlemesi ile.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:  

— Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

— Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

— Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

— Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

— Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

— KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

— İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

— Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, 

— “Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı 150/1 Bodrum/MUĞLA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

— Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

— Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bodrumdiyaliz@hotmail.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi Nedir? 

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

 

Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. 

©2018 Karşıyaka Diyaliz Merkezi®. All Rights Reserved